Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REALIZACJI ZAPYTAŃ I ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH DIERRE PÓŁNOC Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;

jest Dierre Północ Sp. z o.o. 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20/215, SmartDoor Sp. z o.o. 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20/215 zwane dalej łącznie „Spółkami

Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą celem przedstawiania i przekazywania Państwu ofert i informacji dotyczących usług montażowych sprzedaży stolarki drzwiowej, w tym usług serwisowych realizowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z oferowanymi produktami i świadczonymi przez Spółki Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).

Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.

Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Spółki, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Spółek (takim jak podwykonawcy i usługodawcy Spółek) czynności związanych z przedstawianiem usług i produktów oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi produktami, świadczonymi przez Spółki.

Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.
 • sprostowania danych osobowych,
 •  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 •  przeniesienia danych do innego administratora danych.

Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na podany niżej adres kontaktowy: iod@dierrepolnoc.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Dierre Północ Sp. z o.o. : iod@dierrepolnoc.pl

W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):

Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych Celach Prezentowania Ofert produktowych Dierre Północ Sp. z o.o. w Gdańsku i wyrażam zgodę na przedstawianie i przekazywanie mi przez Dierre Północ Sp. z o.o., SmartDoor Sp. z o.o. , informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Spółki, a także usług bezpośrednio związanych z tymi produktami świadczonymi przez Dierre Północ Sp. z o.o., SmartDoor Sp. z o.o.

 • na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej
 • z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, sms oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu

Zgłoszenia serwisowe/gwarancyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dierre Północ Sp. z o.o. 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20/215.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w zakresie usługi gwarancyjnej/serwisowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa/umowy oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zgłoszenia serwisowego
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rozpatrywania zgłoszenia
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie przez Pana/Panią danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.